מה משמעותו של חוק המכר (דירות) וחוק הקבלנים עבור הרוכש

משמעותו של חוק המכר (דירות) עבור הרוכשים דירה חדשה מקבלן

1. שעל הרוכש לקבל העתק חתום מהמפרט, החייב להיות מצורף לחוזה המכר.

2. שעל כל תיקון במפרט זה, חייבת להיות חתימה  הן של הקונה והן של המוכר.

3. שצורת המפרט הינה קבועה בחוק ויש למלא את כל סעיפיו.

4. שאם לאחר גמר הדירה החדשה מופיעים בה פרטים השונים מן הנאמר במפרט הנספח לחוזה, או מן הנדרש בתקנות הבניה או התקנים, הרי יש בכך משום אי-התאמה וניתן לתבוע את הקבלן לדין.

5. שקבלן ("מוכר") אשר לא מילא אחר הוראות אלה צפוי לקנס.

6. שבכל מקרה בו לא הוגדר סעיף כלשהו באופן ברור , חובת הקבלן לספקו כסביר וכמקובל בנסיבות העניין כשחובת ההוכחה היא עליו.

בישראל, שנת 2022, החוק הוא לצד רוכשי הדירות!

 

חוק רישום הקבלנים ומשמעותו

 

חוק אחר שנחקק כדי להגן על רוכשי הדירות הוא חוק רישום הקבלנים. להלן תמצית חוק רישום הקבלנים תשכ"ט – 1969;

1. פנקס הקבלנים והרישומים בו מבוצעים בידי מי שנתמנה על ידי שר השיכון והוא רשם הקבלנים.

2. זכאים להירשם בפנקס אך ורק בעלי מקצוע , הכשרה וותק כמוגדר בחוק. ודאי שלא יכולים להירשם בו קבלנים חסרי ניסיון, הכשרה, או רכוש.

3. בסעיף "ייחוד התואר" נאמר: "לא ישא אדם את התואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" או כל תואר דומה לו, עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם בקבלן לעבודות בנאיות, אלא אם הוא רשום בפנקס (להלן – קבלן רשום)".

4. בסעיף "עונשין" נאמר: מי שעשה אחת מאלה: –
(1) ביצע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד לאמור בחוק זה.
(2) השתמש בתואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" בלי שהוא זכאי לכך על פי הוראות חוק זה –
דינו מאסר שישה חודשים או קנס.

5. לפי החוק ניתן לפסול או לבטל רישום בפנקס הקבלנים: "מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל המקצועי כפי שהוגדר בתקנות", כלומר – חייב קבלן לשמור על רמה מקצועית באופן קבוע, אחרת הוא צפוי לפסילת רישומו בפנקס הקבלנים, כאשר ללא רישום זה אינו יכול לבצע עבודות בניה כקבלן, מבלי להיות צפוי לעונש, כנקבע בחוק.

כיצד יש בחוק הקבלנים כדי לסייע לרוכשים

משמש לראות שקיים בישראל חוק התומך ברוכשים וכל רוכש צריך להכירו ולהיות מוכן להשתמש בו, תוך נכונות למאבק, גם אם הזכייה אינה מונחת בכיסו.

מודגש כאן שארגון הקבלנים אשר אליו פונים רבים בעת מצוקה, הוא ארגון המייצג את קבלני הבניין. אך ייצוג האינטרס מזדהה עם שמירת מוניטין והטיית אוזן קשבת לתלונות. במקביל ניתן לפנות אל רשם הקבלנים, ולמנוע ממנו על-ידי כך רשות לעבוד במסגרת החוק. אך לצער רבים לא מיצה עד כה את יכולתו. כאשר קיימת חוסר התייחסות לתלונות מוצדקות, הדרך היחידה לפתרון הינה באמצעות פניה לערכאות (בתי משפט או בוררים) עם כל המשמעויות הנובעות מכך.

 

למעבר על חוות דעת שהוצאנו עבור לקוחותינו ליחצו כאן

לקריאה של המלצות על הורביץ

סגירת תפריט
דילוג לתוכן